Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen 1.1 Op alle tussen de Opdrachtgever enerzijds en Sophisticated Holding BV met als handelsnamen Jelsky én Sophisticated Holding BV én Sophisticated én Sophisticated events én Sophisticated Photography, verder te noemen Jelsky BV, anderzijds tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij Jelsky BV expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd. Jelsky BV verwerpt uitdrukkelijk de toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden. 1.2 Deze voorwaarden vormen één geheel met de onderliggende overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard 1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Jelsky BV, voor de uitvoering waarvan door Jelsky BV derden dienen te worden betrokken. 1.4 Jelsky BV heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan. Indien de opdrachtgever binnen 30 dagen na verzending van deze kennisgeving niet schriftelijk laat weten, dat hij met de wijzigingen of aanvullingen instemt, wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijzigingen of aanvullingen

2. Aanbieding en overeenkomst 2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Jelsky BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 2.2 Vermeldingen van maten en of gewichten, van afbeeldingen en/of tekeningen, van technische specificaties, kleur in catalogi, brochures en/of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Jelsky BV schriftelijk is bevestigd. 2.3 Jelsky BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.4 De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van Jelsky BV. 2.5 Opdrachten aan Jelsky BV gedaan gelden als onherroepelijk. 2.6 Alle met Jelsky BV aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor Jelsky BV normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard dan worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht. 2.7 Tenzij anders overeengekomen worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij ommekomst van de overeengekomen looptijd stilzwijgend verlengd, telkens voor een periode van 12 maanden, tenzij één der partijen uiterlijk 3 maanden voor het einde van de betreffende periode de overeenkomst per aangetekend schrijven tegen het einde van die periode heeft opgezegd. 2.8 Zonder schriftelijke toestemming van Jelsky BV is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

3. Prijzen 3.1 Jelsky BV behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst. 3.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Jelsky BV gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving jaarlijks de tarieven aan te passen aan het CBS-indexcijfer voor de gezinsconsumptie van het voorafgaande jaar. 3.3 Onverminderd hetgeen is geregeld onder artikel 3.2 kunnen kosten en prijzen door Jelsky BV telkenmale met ingang van een datum gelegen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever 30 dagen voor de ingangsdatum. 3.4 Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Jelsky BV kenbaar gemaakte marktconforme aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 3.3 is Cliënt gerechtigd binnen dertig werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Jelsky BV genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Het opzeggingsrecht is niet van toepassing indien Jelsky BV prijzen en vergoedingen aanpast met inachtneming van de CBS index diverse goederen en diensten. 3.4 Bij leveranties beneden € 200,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever, buiten de verzendkosten, € 15,00 orderkosten extra in rekening worden gebracht. 3.5 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Betaling 4.1 De betalingstermijn bedraagt binnen 14 dagen na factuurdatum en dient te geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. 4.2 Indien opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet binnen de in artikel 4.1 vermelde termijn voldoet is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling benodigd is in verzuim en daarmee rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente meer bedraagt dan 18% per jaar, dan geldt het percentage van de wettelijke rente, gerekend vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de algehele voldoening. 4.3 Jelsky BV is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is. 4.4 De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Jelsky BV verschuldigde. 4.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 4.6 Nadat opdrachtgever in verzuim is getreden komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buiten- gerechtelijke, welke worden gesteld op tien procent (10%) van het totale bedrag van de niet betaalde verschenen en nog niet verschenen termijnen met een minimumbedrag van € 110,00 ex. BTW ten laste van de opdrachtgever. Voor zover Jelsky BV kan aantonen dat de gemaakte invorderingskosten hoger zijn dan de genoemde 10%, komen deze kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.

5. Levering 5.1 De levertijd zal zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven. Deze gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Jelsky BV. 5.2 Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht zal Jelsky BV, na ingebrekestelling door opdrachtgever, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding van de lever- tijd, dat wil zeggen een periode van minimaal 4 maanden, kan worden beschouwd als wanprestatie. Indien er gerede twijfel bestaat bij Jelsky BV, omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever is Jelsky BV bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en of diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. 5.3 Indien, door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie niet kan worden uitgevoerd, terwijl Jelsky BV in staat en bereid is tot levering van zaken en of diensten dan zal Jelsky BV naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door een enkele schriftelijke mededeling van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden. 5.4 Opdrachtgever is verplicht aan Jelsky BV de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele schade ten gevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van Jelsky BV en van personen waarvan Jelsky BV zich bedient en of opslag- kosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.

6. Installatie 6.1 Opdrachtgever zal tijdig een medewerker aanwijzen die bij de installatie door Jelsky BV in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd. 6.2 Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, licht, telecommunicatie- faciliteiten en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

7. Eigendomsvoorbehoud 7.1 Alle door Jelsky BV c.q. haar toeleverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Jelsky BV c.q. haar toeleverancier totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Jelsky BV gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 7.2 Door Jelsky BV geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 7.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Jelsky BV veilig te stellen. 7.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is opdrachtgever verplicht om Jelsky BV daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 7.5 De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Jelsky BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de

verzekering is Jelsky BV gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Jelsky BV bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 7.6 Voor het geval Jelsky BV zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Jelsky BV en door Jelsky BV aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Jelsky BV zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Reclames 8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 en artikel 10 moeten reclames over direct waarneembare gebreken door de opdrachtgever binnen 14 dagen na aflevering of installatie bij Jelsky BV zijn ontvangen.

9. Garantie 9.1 Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal Jelsky BV gedurende een periode van 12 maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder de voorwaarde, dat laatstgenoemde de betreffende zaken bij Jelsky BV aanlevert. 9.2 De garantietermijn op door Jelsky BV verrichte reparaties bedraagt 3 maanden. 9.3 Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie. 9.4 Onderhoud, wijziging of reparatie van door Jelsky BV geleverde zaken en programmatuur, welke niet door Jelsky BV is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade of vanwege niet aan Jelsky BV toe te rekenen oorzaken doen iedere garantie vervallen. 9.5 Jelsky BV is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Jelsky BV. 9.6 Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de opdrachtgever de oorspronkelijke door Jelsky BV geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan Jelsky BV terugleveren. Levering vindt plaats op het moment dat Jelsky BV de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd. 9.7 Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

10. Aansprakelijkheid 10.1 De aansprakelijkheid van Jelsky BV, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie met inachtneming van het bepaalde in artikel 9. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen, dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor Jelsky BV te leveren prestaties in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim. 10.2 Aansprakelijkheid van Jelsky BV vanwege indirecte of directe schade ten gevolge van door opdrachtgever voor- geschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van Jelsky BV afkomstige ontwerpen of tekeningen en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.

10.3 Jelsky BV aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad, vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan, doch zulks tot een maximum van €.2.500,00 per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 10.4 Elke verdere aansprakelijkheid onder andere doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst ten gevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade. 10.5 De opdrachtgever vrijwaart Jelsky BV voor alle aanspraken van derden met name tegen auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door opdrachtgever gereproduceerde werken betreft. 10.6 Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan €.2.500,00.

11. Overmacht 11.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jelsky BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jelsky BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jelsky BV of van derden daaronder begrepen. Jelsky BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Jelsky BV zijn verbintenis had moeten nakomen. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan Jelsky BV van door haar bij de uit- voering van haar verplichtingen jegens opdrachtgever benodigde zaken. 11.3 Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort. 11.4 Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

12. Beëindiging 12.1 Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met Jelsky BV gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, beslag op van Jelsky BV gehuurde zaken, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is Jelsky BV gerechtigd, de overeenkomst(en) na een verzonden ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en

gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de aan Jelsky BV toekomende rechten uit onder andere wanprestatie. 12.2 Naast de alsdan eventuele reeds bestaande vordering heeft Jelsky BV recht op schade- schade op grond van de gesloten overeenkomst(en). Uit hoofde van omzet en winstderving. De schadevergoeding bedraagt 100% van de toekomstige contractueel overeengekomen termijnen tenzij schriftelijk of contractueel andere vergoedingen zijn overeengekomen.

13. Risico-overgang 13.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan opdrachtgever in de macht van opdrachtgever worden gebracht.

14. Vrijwaring 14.1 De opdrachtgever vrijwaart Jelsky BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Jelsky BV toerekenbaar is. 14.2 Indien Jelsky BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Jelsky BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Jelsky BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Jelsky BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

15. Intellectuele eigendom 15.1 Jelsky BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Jelsky BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

16. Toepasselijk recht en geschillen 16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Jelsky BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 16.2 Alle geschillen, welke tussen Jelsky BV met opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door Jelsky BV met opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam, dan wel de rechtbank waar opdrachtgever is gevestigd zulks ter beoordeling aan Jelsky BV, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard en behoudens het recht van partijen om zich rechtstreeks te wenden tot het gerechtshof te ’s-Gravenhage. 16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17. Vind plaats en wijziging voorwaarden 17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam 17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Jelsky BV. 17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.